OTWARTY NABÓR NA CZŁONKÓW RADY SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO WŁODAWA

20 listopada 2023

logo projektu

W związku z pracami nad „Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”, Członkowie Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (MOF Włodawa), w którego skład wchodzą: Miasto Włodawa i Gmina Włodawa, ogłaszają otwarty nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF Włodawa. Będzie ona pełnić będzie rolę ciała doradczego ds. przygotowania i wdrażania przyjętych założeń strategicznych, a także wspierać będzie Lidera i Radę Porozumienia w realizacji działań związanych z instrumentem zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Pełniła będzie także funkcję forum współpracy i dialogu wszystkich zainteresowanych podmiotów, osób i instytucji. Zastosowanie zasady partnerstwa gwarantuje kontrolę społeczną i większe zaangażowanie podmiotów różnych szczebli w realizację strategii i odpowiedzialność za planowane interwencje. Pozwoli także na korzystanie z wiedzy i doświadczenia szerszej grupy instytucji oraz zapewnia większą przejrzystość w podejmowaniu decyzji. W celu zabezpieczenia właściwej reprezentatywności pod względem ilościowym ustalono, iż powinna ona liczyć minimum 6 osób (minimum po 3 osoby z każdej gminy wchodzącej w skład MOF). Szczegółowe cele oraz zakres działania Rady Społecznej MOF zawarte są w „Regulaminie określającym procedurę wyboru składu oraz zakresu działania Rady Społecznej ZIT MOF Włodawa” (zamieszczony poniżej).

Zgłoszenia w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie od 20.11.2023r. do 11.12.2023 r., z wykorzystaniem jednej z następujących form:

  1. a) poprzez uzupełnienie „Formularza zgłoszeniowego” wraz z załącznikami, (zamieszczony poniżej), podpisanie go i przekazanie drogą pocztową lub osobiście na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, z dopiskiem „Rada Społeczna”.
  2. b) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, podpisanie go (skan podpisanego odręcznie dokumentu lub dokument opatrzony podpisem profilem zaufanym) i przekazanie drogą mailową na adres: [email protected].

Zgłoszone kandydatury  zostaną  przeanalizowane przez Radę Porozumienia pod kątem wskazanych w „Regulaminie…” kryteriów, a wybór członków rady zostanie przeprowadzony w drodze głosowania. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMW – REGULAMIN – proceduta wyboru RS ZIT MOF Włodawa

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy

logo

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!