Zgłaszanie tonażu folii rolniczych

23 lutego 2023

UWAGA!!!

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Włodawa zwraca się do właścicieli gospodarstw rolnych o udzielenie informacji na temat tonażu (oddzielnie każdej frakcji):

odpadów z folii rolniczych,

– siatki i sznurka do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zgłoszeń należy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod nr telefonu: 82- 57-21-235 wew. 15 lub osobiście w pok. 5.

Powyższe informacje są niezbędne celem oszacowania kosztów związanych z zagospodarowaniem tego typu odpadów i rozważaniem przystąpienia do przedsięwzięcia w formie dotacji.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 marca 2023 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.) oraz przepisami pokrewnymi.

Urząd Gminy Włodawa

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!