Wójt Gminy Włodawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych w 2021 r.

15 stycznia 2021

Wnioski należy składać w terminie od 18 stycznia do 31 maja 2021 roku.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr XXV/183/20 Rady Gminy Włodawa z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Włodawa.
Sposób złożenia wniosków:
Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w Urzędzie Gminy Włodawa. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Włodawa Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzinę wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.
Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
• być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego
w załączniku do Uchwały Nr XXV/183/20 Rady Gminy Włodawa z dnia 30 października 2020 r. zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale.
Wzór wniosku dostępny jest: na stronie internetowej: www.gmina-wlodawa.pl lub w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 9)
Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 9 – Marcin Zdolski, Dorota Potapiuk lub pod numerem telefonu: 82 57 21 234 wew. 19

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!