„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447 L od km 0+000 do km 0+545 w m. Orchówek”

10 listopada 2020

Logo -Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 ROK
Droga Gminna nr 104447 L w miejscowości Orchówek
Dofinansowanie uzyskano z środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania : 411 383,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 835 044,16 zł
Okres realizacji inwestycji: czerwiec – listopad 2020
Cele projektu oraz planowane efekty:
Cele projektu:
• Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz zarządzania prędkością.
• Zapewnienie spójności dróg publicznych.
• Podniesienie standardów technicznych drogi.
• Zwiększenie dostępności transportowej
• Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych.
Efekty :
W ramach inwestycji wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 104447L w m. Orchówek, na odcinku od km 0+000 do km 0+545 wraz z budową chodników, przebudową włączenia drogi gminnej
nr 104447L do drogi wojewódzkiej 816 wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.
Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększa dostępność transportową obszarów wiejskich oraz rozwój spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej.

Stan przed realizacją inwestycji:

ul. Kolejowa w Orchowku przed rozbudowa   ul. Kolejowa w Orchówku przed rozbudowąul. Kolejowa w Orchówku przezd rozbudową

Inwestycja w trakcie budowy:

ul. Kolejowa w Orchówku w trakcie budowy   ul. Kolejowa w Orchówku w trakcie budowy   ul. Kolejowa w Orchówku w trakcie budowy

Inwestycja po rozbudowie:

ul. Kolejowa w Orchówku po rozbudowie  ul. Kolejowa w Orchówku po rozbudowie  ul. Kolejowa w Orchówku po rozbudowie

 

ul. Kolejowa w Orchówku po rozbudowie  ul. Kolejowa w Orchówku po rozbudowie

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!