Remont drogi gminnej nr 104425L (ul. Zielona) od km. 0+000 do km 0 + 923,31 w Susznie

19 września 2023

Logo - Rządowy Fundusz Dróg

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 357 217,36 zł
Całkowita wartość inwestycji : 714 434,72 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13.09.2023 r.

Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024 rok

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 104425L  (ul. Zielona)  od km. 0+000
do km + 923,31 w Susznie. W ramach robót przewidziano remont nawierzchni: frezowanie korekcyjne, oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralną asfaltową w gr. 2 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, remont poboczy przez uzupełnienie kruszywem 0-31,5 mm gr. 10 cm, regulację pionową studzienek  zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanałowych, regulację wysokościową zjazdów.

14.11.2023 r.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz zawarciem umowy na remont „Remont drogi gminnej nr 104425L  (ul. Zielona) od km 0+000 do km 0 + 923,31 w Susznie” podajemy aktualną wartość inwestycji, która kształtuje się następująco:
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 357 217,36 zł
Całkowita wartość inwestycji : 724 036,19  zł
data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 13.09.2023 r.
Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024 rok
Roboty remontowe na ul. Zielonej zostaną zrealizowane przez firmę STRABAG Sp. z o. o.
z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!