Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4 stycznia 2023

Zgodnie z art. 19a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Wójt Gminy Włodawa przedstawia uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie, Al. J.Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu Gminy, zadania publicznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Nie daj się nałogom – uzależNIEnia ”

 i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Gminy Włodawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Włodawa Al.Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa lub na adres e-mail: [email protected] upływa dnia 11 stycznia 2023 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włodawa niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Semeniuk

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!