Obowiązki dotyczące opróżniania zbiorników bezodpływowych

1 czerwca 2022

           Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3b oraz ust.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje wójt.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nadmieniamy, iż każdy właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia, ewentualnie aktualizacji posiadanego rodzaju zbiornika bezodpływowego. W tym celu należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Włodawa Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa następującą informację:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!