Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

14 lutego 2024

logo konsultacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030. Dokument został opracowany na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Włodawa, którego celem było przygotowanie i wdrożenie wspólnego planu strategicznego, w tym dotyczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Obszar, którego dotyczy dokument, obejmuje teren tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu strategii. Zebrane informacje zostaną przeanalizowane przez ekspertów, a następnie w przypadku stwierdzenia ich istotnej roli w procesie planowania rozwoju lokalnego, zostaną uwzględnione w dokumencie. Określone w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030 cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań jego mieszkańców.

Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030  należy składać do 20 marca 2024 r.  Opinie powinny być złożone  poprzez pobranie i wypełnienie formularza zgłoszenia wniosków uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres mailowy: [email protected]. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania dokumentu w formie pdf, wydrukowania i wypełnienia, a następnie przesłania jego skanu na ten sam adres mailowy. Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030 można składać również w wersji papierowej bezpośrednio w UG Włodawa (sekretariat) lub UM Włodawa (sekretariat).

Termin składania zgłaszania wniosków rozpoczyna się w dniu 14 lutego i kończy
z dniem 20 marca 2024 r.

Niniejsze konsultacje społeczne są realizowane są zgodnie z zapisami art. 34 ust. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa, służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z Aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2023 r. do Porozumienia.

Załączniki:

SRP MOF Włodawy_09.02.2024

Załącznik nr 1 – Diagnoza MOF Włodawy_09.02.2024

Załącznik nr 2 – Lista przedsięwzięć MOF Włodawa_09.02.2024

Formularz do zgłaszania uwag – konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Włodawa

Formularz do zgłaszania uwag – konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Włodawa

 

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!