Informacje dotyczące wpisu do RDR

1 czerwca 2022

Działalność regulowana jest to działalność, której wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków, przewidzianych w prawie. Istotą działalności regulowanej jest zastąpienie zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do stosownego rejestru.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady. Taki rejestr na terenie Gminy Włodawa prowadzi Wójt Gminy Włodawa.

Wymagania jakie przedsiębiorca musi spełnić celem świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zostały określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpis lub zmiana wpisu dokonywana jest na skutek wniosku przedsiębiorcy. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50,00zł w przypadku wpisu, 25,00 zł w sytuacji zmiany wpisu.

Wpis do rejestru jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Wójt dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając jednocześnie stosowne zaświadczenie.

Wniosek o wpis do RDR

Oświadczenie

Wniosek o zmianę wpisu do RDR

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!