Gmina Włodawa planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

7 listopada 2023

logotyp programy

 

Gmina Włodawa planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej i spełniające kryteria określone w Programie.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej na rok 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Z uwagi na wyznaczony termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane objęciem wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie:

– Wioleta Antoniszewska: tel. kom. 509-748-903

– Małgorzata Banach: tel. kom. 509-748-803

– Zbigniew Skibiński: tel. kom. 509-748-904

lub pod numerem tel. 82 57 23 945, w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. (do godz. 1530).

Uwaga! Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Zapraszam do kontaktu

                                                           /-/ Anna Wegiera-Walasek

     Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!