Centralna ewidencja emisyjności budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

27 maja 2021

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Dla istniejących budynków właściciele albo ich zarządcy mają na to 12 miesięcy, dla nowo powstałych termin ten skraca się radykalnie do 14 dni, licząc od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (czyli przez internet), w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Włodawa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte również takie budynki jak małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1MW.

Deklaracje będzie zawierała takie informacje jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy; adres e-mail.Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe.

Dane do CEEB mają pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców, ale także z innych rejestrów oraz z kontroli i interwencji tj. kontrole kominiarskie, straży miejskiej (np. kontrole palenisk), kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, ściekami.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB do Wójta Gminy Włodawa dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca br., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) jest zagrożone karą grzywny.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Informator dla właścicieli i zarządców

Informator dla urzędów

Urząd Gminy Włodawa

Adres Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa
Telefon (82) 5721-234 (82) 5721-235 (82) 5721-483 (82) 5721-484
Konto bankowe 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407 - PKO BP S.A.
Dane Nabywca Gmina Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22 NIP: 565-14-45-740 REGON: 110197865
Odbiorca Urząd Gminy Włodawa 22-200 Włodawa Al. Jana Pawła II 22

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:00 - 15:30 Wtorek : 7:00 - 15:30 Środa : 7:00 - 15:30 Czwartek : 7:00 - 15:30 Piątek : 7:00 - 15:30

Poprawny CSS!