Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447 L od km 0+000 do km 0+545 w m. Orchówek”

Data10/11/2020 - 07:02:04

FDS
Fundusz Dróg Samorządowych
2020 ROK
Droga Gminna nr 104447 L w miejscowości Orchówek
Dofinansowanie uzyskano z środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania : 411 383,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 835 044,16 zł
Okres realizacji inwestycji: czerwiec – listopad 2020
Cele projektu oraz planowane efekty:
Cele projektu:
• Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz zarządzania prędkością.
• Zapewnienie spójności dróg publicznych.
• Podniesienie standardów technicznych drogi.
• Zwiększenie dostępności transportowej
• Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych.
Efekty :
W ramach inwestycji wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 104447L w m. Orchówek, na odcinku od km 0+000 do km 0+545 wraz z budową chodników, przebudową włączenia drogi gminnej
nr 104447L do drogi wojewódzkiej 816 wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.
Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększa dostępność transportową obszarów wiejskich oraz rozwój spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej.

Stan przed realizacją inwestycji:


Inwestycja w trakcie budowy:


Inwestycja po rozbudowie: