Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

UWAGA ROLNICY !!!!!

Data04/02/2019 - 07:53:01

D O P Ł A T Y D O P A L I W A Zmiany w 2019 r.
Wójt Gminy Włodawa uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Terminy składania wniosków:
a) od 1 lutego 2019 r., do 28 lutego 2019 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r., do 31 stycznia 2019 r.,
b) od 1 sierpnia 2019 r., do 31 sierpnia 2019 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r., do 31 lipca 2019 r.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
W związku ze zmianą w ustawie z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: Do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie uwzględnić można faktury dokumentujące zakup ON:
1) od dnia 01.08.2018r.- 31.12.2018r. faktury oznaczone kodami
CN2710 19 41-CN2710 19 49, CN3824 90 91, CN 2710 20 11-CN2710 20 19,
2) od dnia 01.01.2019r.- 31.01.2019r. faktury oznaczone kodami
CN2710 19 43- CN2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Zaznacza się ponadto, aby przy odbiorze faktur przy zakupie zwracać uwagę na obecność kodu CN. Faktury bez kodu CN bądź z innymi kodami, niż wymienione
nie zostaną przyjęte do zwrotu podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Włodawa

/-/ Dariusz Semeniuk