Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Podajemy informacje dotyczące składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Data04/09/2017 - 08:12:32

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy we Włodawie , ul. Jana Pawła II 22, parter, pokój nr 5 w terminie do 15 września 2017r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy we Włodawie (https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=185) oraz na stronie Urzędu Gminy Włodawa (zakładka – druki do pobrania) .

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),
• Uchwała Rady Gminy Nr XL/260/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włodawa.